Search
× Search

หอจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยหอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ ความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง พัฒนามาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสสืบค้นข้อมูล ที่เก็บรักษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เอกสารบุคคล ภาพถ่าย ฟิล์ม แผนผังและประวัติอาคาร และหอเกียรติยศแสดงประวัติและผลงานของผู้ก่อตั้ง และท่านผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สัมพันธ์กับแก่นสาระของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในอาคารประสานมิตร (อาคาร 3) ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง

image
image
image
ขั้นตอนขอใช้บริการ
สำหรับการจองหน่วยงานภายนอก
  • จองออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ติดต่อด้วยตนเองที่ ชั้น 2 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
สำหรับการจองหน่วยงานภายใน
  • บุคลากร และนิสิตสามารถใช้บริการได้ที่  ชั้น 2 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)

ช่องทางการติดต่อ
  • โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 12064
  • โทรศัพท์/โทรสาร 02 261 2096
  • ติดต่อจองสถานที่ 096-278-0183 (คุณธนากร)
  • Facebook : หอจดหมายเหตุ : https://www.facebook.com/swuarchive

 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12055, 15306
โทรสาร : 02-261-2096

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top