Search
× Search

ผู้บริหารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

image
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เบอร์โทรภายใน : 15969
Email : prattana@g.swu.ac.th

image

อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

เบอร์โทรภายใน : 15306
Email : pawatchai@g.swu.ac.th

image

อาจารย์ ดร.ดาริณี ชำนาญหมอ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เบอร์โทรภายใน : 12057
Email : darrinee_dance@hotmail.com

ส่วนบริหารงานผู้อำนวยการ

image
นางสาวอุษณีย์ เล้าเจริญ
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานผู้อำนวยการ
รักษาการแทน
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรภายใน : 12055
Email : yuika2555@gmail.com
image

นายวิวัฑฒน์ สมตน

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์โทรภายใน : 12056
Email : wiwats@g.swu.ac.th
image

นางสาวพิจนันท์ ทองพรรณกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์โทรภายใน : 12056
Email : pitjanan@g.swu.ac.th


image

นางสาวภทรพรรณ พืชเงิน

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 15306
Email : patharaphan@g.swu.ac.th


image

นางสาวพิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 12060
Email : pimnipaS.130536@gmail.com


image

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการศึกษา

เบอร์โทรภายใน : -
Email : -


งานบริหารหอจดหมายเหตุและศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

image

นายกฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์

รักษาการแทน
หัวหน้างานบริหารหอจดหมายเหตุ
และศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรภายใน : 12064
Email : kritsanat.d@hotmail.com
image

นายจาระไน ไชยโยธา

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 12063
Email : chaiyotajar@hotmail.com
image

นางสาวสโรชา เมฆอรุณ

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 12064
Email : relaxsarai86@gmail.com
image

นายเอกมงคล แก้วกล่ำ

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 12064
Email : aekmongkol@g.swu.ac.th
image

นายธนากร ละอองเงิน

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 12063
Email : thanakorna@g.swu.ac.th
image

นางสาวกิติยา ชูชมฉาย

นักสื่อสารองค์กร

เบอร์โทรภายใน : 12064
Email : kitiyac@g.swu.ac.th

งานบริการวิชาการ

image

นางสาวธิศวรรณ สุริยะพันธ์

รักษาการแทน
หัวหน้างานบริการวิชาการ
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน : 12062
Email : fine.thisawan@gmail.com
image

นางสาวกนกนัจ บงกชศุภภา

นักวิชาการศึกษา

 เบอร์โทรภายใน : 12062
Email : kak.kanoknaj@gmail.com
image

นางสาวชนาพร กองจินดา

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 12062
Email : chanaporn@g.swu.ac.th
image

นางสาวอรุณกมล มูลกลาง

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : 12062
Email : arunkamon@g.swu.ac.th
image

นายภาณุมาศ พุกกลิ่น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 12062
Email : panumas.pukk@gmail.com
image

นางสาวพรรณนารายณ์ เปรมตุ่น

เจ้าหน้าที่วิจัย

เบอร์โทรภายใน : 12062
Email : pannaray591@gmail.com
image

ตำแหน่งว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

เบอร์โทรภายใน : -
Email : -

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12055, 15306
โทรสาร : 02-261-2096

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top