Search
× Search

หอนิทรรศการ g23

หอนิทรรศการ g23 (gallery 23) ประกอบด้วย หอนิทรรศการ จำนวน 4 ห้อง เป็นหอศิลป์และแกลเลอรี่ ที่ใช้จัดแสดงผลงานศิลปะทุกประเภท อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม รองรับการจัดแสดงผลงานศิลปะสมัยใหม่อย่าง digital art รองรับการดำเนินงานทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ ละคร โฆษณา MV การประชุม รวมถึงการจัดงานประเภทอีเวนท์ต่างๆ ที่พื้นที่สามารถรองรับได้

ตั้งอยู่ ชั้น 2 – 3 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23

image
image
image
image

หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี

หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี มีจำนวน 2 ห้อง เป็นพื้นที่รองรับการแสดงดนตรี ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ศิลปะการแสดงในรูปแบบด่างๆ รวมถึงการฉายภาพยนตร์ อบรมสัมมนา ถ่านทำละคร-ภาพยนตร์ หรืองานอีเวนท์ต่างๆ พร้อมด้วยระบบเสียง แสง-สี ระดับคุณภาพระดับมาตรฐาน

ตั้งอยู่ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23

image
image
image
ขั้นตอนขอใช้บริการ
สำหรับการจองหน่วยงานภายนอก
  • จองออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค Art Gallery g23
  • ติดต่อด้วยตนเองที่ ชั้น 2 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
สำหรับการจองหน่วยงานภายใน
  • บุคลากร และนิสิตสามารถใช้บริการได้ที่  ชั้น 2 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)

ช่องทางการติดต่อ
  • โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 12064
  • โทรศัพท์/โทรสาร 02 261 2096
  • ติดต่อจองสถานที่ 06 3542 3593 (คุณสโรชา)
  • Facebook : Art Gallery g23 : https://www.facebook.com/artgalleryg23

 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12055, 15306
โทรสาร : 02-261-2096

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top