Search
× Search

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

image

ปรัชญา

วัฒนธรรมสะท้อนอัตลักษณ์

 
 

image

ปณิธาน


การทำงานเป็นทีมเพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพ 


image

วิสัยทัศน์


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
เป็นองค์กรแห่งการให้บริการวิชาการ
ทางด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาเซียน

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วย งานกลาง ที่ทำหน้าที่ดำเนินการสืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนางานวิชาการ และวิจัย อีกทั้งมุ่งสู่ การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและ ศิลปะ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุง วัฒนธรรมและศิลปะอันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอเกียรติยศ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และศูนย์ศิลปกรรม แห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารงาน
image

อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12055, 15306
โทรสาร : 02-261-2096

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top