Search
× Search

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

 TitleCategory 
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 2564งานบริหารและธุรการDownload
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6 2564งานบริหารและธุรการDownload

แบบฟอร์มเอกสาร

 TitleCategory 
แนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศงานบุคคลDownload
แบบขออนุญาตลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศงานบุคคลDownload
แบบขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรงานบุคคลDownload
แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศงานบุคคลDownload
แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศงานบุคคลDownload
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนที่ 1งานการเงินDownload
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนที่ 2งานการเงินDownload
ใบเบิกเงินสวัสดิการ - ค่าการศึกษาบุตร มศวงานการเงินDownload
ใบเบิกสวัสดิการ - ค่าสร้างเสริมสุขภาพงานการเงินDownload
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินงานการเงินDownload
ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงานการเงินDownload
ใบสำคัญรับเงินงานการเงินDownload
สัญญาการยืมเงินของมหาวิทยาลัย (แบบพิมพ์) (เริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค. 2562)งานการเงินDownload
สัญญาการยืมเงินของมหาวิทยาลัย (แบบฟอร์ม) (เริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค. 2562)งานการเงินDownload

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12055, 15306
โทรสาร : 02-261-2096

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top