Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ข่าวสาร
  4. ระบบสารสนเทศ
  5. บริการ
  6. ติดต่อ

ข่าวหน่วยงาน

E-Exhibition นิทรรศการออนไลน์ พระมิ่งขวัญแห่งศรีนครินทร์
aekmongkol

E-Exhibition นิทรรศการออนไลน์ พระมิ่งขวัญแห่งศรีนครินทร์

E-Exhibition นิทรรศการออนไลน์ พระมิ่งขวัญแห่งศรีนครินทร์

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอนำเสนอเรื่องราว “พระมิ่งขวัญแห่งศรีนครินทร์” พระเมตตาของมหากษัตริย์ไทยที่เล็งเห็นความสำคัญการศึกษาของประเทศไทย จนก่อกำเนิดโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ณ ถนนประสานมิตร ต่อมาได้พัฒนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในบทความนี้ทุกท่านจะได้พบกับพระเมตตาของพระราชวงศ์ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งการพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษาจนก่อเกิดโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ทรงมีพระราชกรณียกิจหลายด้าน ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง จากนี้ทุกท่านจะได้ทัศนาพระอิริยาบทต่างๆ ของพระราชวงศ์ที่ไม่เคยได้เห็นที่ใด โดยการประมวลภาพจากหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ  พระปรมาภิไธยในบทความนี้เป็นพระปรมาภิไธยในขณะนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

          “อย่าให้ทิ้งเรื่องนี้เป็นอันขาด” ถ้าใครที่ทราบประวัติมหาวิทยาลัยกันดี คงจะเคยได้ยินบ่อยๆ ว่านี่คือประโยคที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 8 ตรัสแก่ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ในคราวเสด็จเข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2489 และมักจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการเล่าประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

          หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ได้กราบบังคมทูลเรื่องกิจการฝึกหัดครู ทรงสนพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง 
และทรงมีพระราชดำรัสว่า “ขอให้ทำงานนี้ต่อไปให้สำเร็จ อย่าทิ้งเรื่องนี้เป็นอันขาด”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า “ศรีนครินทรวิโรฒ” หมายถึง มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา 29 ธันวาคม 2502

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ทูลเกล้าถวายปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 29 ธันวาคม 2502

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาเสวยพระสุธารสชาที่โรงเรียนประถมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในวันพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา 15 ธันวาคม 2509

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาเสวยพระสุธารสชา ที่โรงเรียนมัธยมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในวันพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยวิชาการศึกษา 18 ธันวาคม 2510

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท เป็นการส่วนพระองค์ 15 มีนาคม 2512

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา 12 ธันวาคม 2512

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยม วิทยาลัยวิชาการศึกษา ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท เป็นการส่วนพระองค์ 14 มีนาคม 2513

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ถนนสุขุมวิท เป็นการส่วนพระองค์ 13 มีนาคม 2514

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงเยี่ยมวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เป็นการส่วนพระองค์ 18 มีนาคม 2515

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ไปทรงดนตรี ณ หอประชุมวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซอยประสานมิตร 10 มีนาคม 2516

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย 22 มิถุนายน 2520

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2521 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 19 มิถุนายน 2522

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานรวมใจศรีนครินทร เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2529

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงสอบเข้าศึกษาขั้นปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2524 นับเป็นเกียรติสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและเป็นที่ปลื้มปีติแก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมกิจกรรมงานวันบัณฑิตสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในวโรกาสทรงเข้าศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระองค์ครุยระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี 2529

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2532 เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2546 และทรงเปิด “หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้


เรียบเรียงโดย

ฝ่ายบริหารหอจดหมายเหตุและศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Next Article หอจดหมายเหตุออนไลน์ รำลึกคุณูปการ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ
Print
413

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top