Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ข่าวสาร
  4. ระบบสารสนเทศ
  5. บริการ
  6. ติดต่อ
image
image

"ชุดผ้าบาติก" 
ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

image

"ชุดผ้าฝ้ายมัดย้อม"
อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ


image

สายตรงผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ จากทุกท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถาบันฯ ทางสถาบันฯจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไป และรายงานผลให้ทราบทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้
image
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ

โทรศัพท์ : 02 649 5000 ต่อ 15969
E-mail : prattana@g.swu.ac.th

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้น

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันวิสาขบูชา

🗓️ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
⏰ เริ่ม เวลา 09.50 น. เป็นต้นไป

📍 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อวีดิทัศน์

วารสารวิชาการ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top