Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ข่าวสาร
  4. ระบบสารสนเทศ
  5. บริการ
  6. ติดต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรมร่วมรากของประชาคม มศว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

aekmongkol 0 371
1345678910Last
image
image

"ชุดผ้าไหมลายขอ" 
รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

image

"ชุดผ้าฝ้ายมัดย้อม"
อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ


image

สายตรงผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ จากทุกท่าน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถาบันฯ ทางสถาบันฯจะพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการต่อไป และรายงานผลให้ทราบทาง E-mail หรือทางโทรศัพท์ ตามที่ท่านได้ระบุไว้
image
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ

โทรศัพท์ : 02 649 5000 ต่อ 15969
E-mail : prattana@g.swu.ac.th

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้น

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

🗓️ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567
⏰ เริ่ม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป- ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
- พิธีเวียนเทียนทักษิณาวัตร- ใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
📍 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สื่อวีดิทัศน์

วารสารวิชาการ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top