Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับเรา
 3. ข่าวสาร
 4. ระบบสารสนเทศ
 5. บริการ
 6. ติดต่อ

บริการวิชาการ

image
image
image
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 ดำเนินการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารรายครึ่งปี (2 ครั้งต่อปี)

ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน)

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ

 • ชาติพันธุ์
 • ประวัติศาสตร์-โบราณคดี
 • ปรัชญา-ศาสนา
 • แฟชั่น-เครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ
 • ภาษา-วรรณกรรม
 • ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม
 • เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม
 • สารสนเทศ-การสื่อสาร
 • ศิลปวัฒนธรรม-ศิลปะการแสดง

          วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตีพิมพ์บทความในวารสารกับผู้แต่งบทความทุกประการ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เว็บไซต์  :  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/index


การจัดโครงการบริการวิชาการ
 • มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่นิสิต บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โครงการบริการวิชาการ โครงการฝึกอบรม
 • โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่จัดควรมีการบูรณาการร่วมกับภารกิจอื่น ๆ เช่น การเรียนการสอน การวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ควรกําหนดให้มีกิจกรรมการนําความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานตามภารกิจ  ให้ความรู้แก่ประชาชน หรือจากการนําความรู้ที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการมาปรับใช้ในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย
 • โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ควรกําหนดให้มีการนําความรู้ ประสบการณ์จากการจัดโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยหรือการนําความรู้จากการวิจัยไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคม หรือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
 • เนื้อหาวิชาการที่ให้บริการต้องเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 • มีบุคลากรในมหาวิทยาลัยดำเนินการประสานงานต่อการทําโครงการ/กิจกรรม
 • โครงการ/กิจกรรมที่จัดทําเป็นการให้บริการวิชาการที่ชุมชนมีส่วนร่วม
 • โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการจัดฝึกอบรมที่จัดอาจจะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกได้ เช่น กระทรวง ทบวง กรม

สมัครตีพิมพ์บทความวารสาร
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่วิจัย
 • นางสาวพรรณนารายณ์ เปรมตุ่น
 • เบอร์โทรภายใน : 12062
 • E-mail : pannaray591@gmail.com
สอบถามข้อมูลการจัดโครงการบริการวิชาการ
 • ติดต่อนักวิชาการศึกษา
 • นางสาวกนกนัจ บงกชศุภภา
 • เบอร์โทรภายใน : 12062
 • E-mail : kak.kanoknaj@gmail.com

 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top