Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับเรา
 3. ข่าวสาร
 4. ระบบสารสนเทศ
 5. บริการ
 6. ติดต่อ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

image

ปรัชญา

วัฒนธรรมสะท้อนอัตลักษณ์

 
 

image

ปณิธาน


การทำงานเป็นทีมเพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพ 


image

วิสัยทัศน์


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นองค์กรกลางด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะและการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พันธกิจ

 • สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมและศิลปะของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ
 • การให้บริการพื้นที่และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
 • เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและบริหารจัดการกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
 • เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการให้บริการวิชาการด้านทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อหารายได้
 • พัฒนาคุณภาพองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

ภารกิจ

 • ด้านสนับสนุนการทำงานด้านพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (ยุทธศาสตร์ที่ 3) ให้บรรลุผลสำเร็จและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ด้านการผลักดันแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเฉพาะด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ด้านการศึกษาค้นคว้า เผยแพร่วารสารวิชาการ และการจัดประชุมวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
 • ด้านงานบริหารหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทําหน้าที่ในการเก็บรักษาเอกสารเชิงประวัติศาสตร์และคุณค่าทางการเงิน
 • ด้านงานบริหารศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อการให้บริการทางด้านศิลปกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
 • ด้านการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะของมหาวิทยาลัย
 • ด้านบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ โดยส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สานสัมพันธ์กับวัฒนธรรมชุมชน
 • ด้านบริการวิชาการทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อหารายได้
 • การบริหารหน่วยงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมและศิลปะ
 • การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
 • เผยแพร่องค์ความรู้และบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
 • พัฒนาคุณภาพองค์กรและบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

สาส์นจากผู้อำนวยการ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานกลาง ที่ทำหน้าที่ดำเนินการสืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนางานวิชาการ และวิจัย อีกทั้งมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะอันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอเกียรติยศ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยและศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารงาน
image
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ

ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top