Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับเรา
 3. ข่าวสาร
 4. ระบบสารสนเทศ
 5. บริการ
 6. ติดต่อ

หอจดหมายเหตุ

          หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วยหอจดหมายเหตุ หอเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ ความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง พัฒนามาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสืบค้นข้อมูล ที่เก็บรักษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เอกสารบุคคล ภาพถ่าย ฟิล์ม แผนผังและประวัติอาคาร และหอเกียรติยศแสดงประวัติและผลงานของผู้ก่อตั้ง ผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สัมพันธ์กับแก่นสาระของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ในอาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3) ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง

image
image
image
ขั้นตอนขอใช้บริการ
สำหรับการจองหน่วยงานภายนอก
 • จองออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ก หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ติดต่อด้วยตนเองที่ ชั้น 2 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
สำหรับการจองหน่วยงานภายใน
 • บุคลากร และนิสิตสามารถติดต่อได้ที่  ชั้น 2 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)

ช่องทางการติดต่อ
 • โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 12064 (คุณธนากร)
 • โทรสาร 02 261 2096
 • Facebook : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : https://www.facebook.com/swuarchive


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top