Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับเรา
 3. ข่าวสาร
 4. ระบบสารสนเทศ
 5. บริการ
 6. ติดต่อ

คุณธรรมและความโปร่งใส

image
การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของส่วนงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

          ด้วยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ตามแนวทางของสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้ส่วนงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเชื่อมโยงไปยังแผนป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้ส่วนงานมีความคุ้นเคย สามารถวางแผนงานในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง รวมถึงการดำเนินงานตามขั้นตอนการประเมินได้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงานภาครัฐ ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น

          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงานของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ” 

          สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้กำหนดเเนวปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 • ไม่รับของรับของขวัญเเละของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทางตรงเเละทางอ้อม
 • ไม่เเสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญเเละของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ติดต่อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

สายตรงถึง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ได้ที่ : ช่องทางที่ 1 ติดต่อ : 02 649 5000 ต่อ 15969

         ช่องทางที่ 2 อีเมล : prattana@g.swu.ac.th

วิธีการติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน  
 • ใช้ถ้อยคำสุภาพ
 • ระบุข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการ
 • ระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้ 

กฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 Title 
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะDownload
ข้อบังคับ มศว ว่าด้วยหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564Download
คู่มือจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDownload
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาDownload
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาDownload
ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมฯ ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)Download
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDownload
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562Download
รายงานติดตามความก้าวหน้าโครงการของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีงบประมาณ 2567 (ต.ค.66 - มี.ค.67)Download
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีงบประมาณ 2566Download
รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)Download

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top