Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ข่าวสาร
  4. ระบบสารสนเทศ
  5. บริการ
  6. ติดต่อ

ข่าวหน่วยงาน

ความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรมร่วมรากของประชาคม มศว
aekmongkol

ความหลากหลายของศาสนาและวัฒนธรรมร่วมรากของประชาคม มศว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ในปีงบประมาณ 2566 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้ดำเนินงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยไปกว่า 23 โครงการ ทั้งทางด้านวันสำคัญทางศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงด้านวัฒนธรรมและประเพณี ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 13,000 ต่อปี

 

 

          ผู้เข้าร่วมโครงการของสถาบันฯ มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป รวมไปถึงชุมชนเป้าหมายในโครงการบริการวิชาการต่างๆ


          โดยการจัดโครงการทุกครั้ง สถาบันได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจเพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อควรปรับปรุง รวมไปถึงข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการโครงการให้ครั้งถัดไป

          การดำเนินงานของสถาบันฯ ในระยะ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2567 ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมโครงการ มาเป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนกำหนดกิจกรรมในโครงการ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวก และเข้าถึงผู้เข้าร่วมโครงการได้หลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความหลากหลายด้านวัฒนธรรมได้ในขณะเดียวกัน

          ประเด็นสำคัญในการจัดโครงการเกี่ยวกับวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สถาบันฯ ได้รับคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมโครงการคือ ควรพิจารณาเพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาให้มีความหลายหลายมากขึ้น ไม่ควรจำกัดเพียงแต่พิธีสงฆ์ ตามศาสนาพุทธเท่านั้น สถาบันฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการ 3 ศาสนามหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยจัดให้มีพิธีถวายพระความจงรักภักดี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบ 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนั้น ได้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 คน

          นอกจากวันสำคัญด้านสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม มศว จึงได้ริเริ่มจัดโครงการด้านศาสนาอิสลามขึ้นเป็นครั้งแรกคือ โครงการเปิดบ้านอิสลาม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชมรมมุสลิม มศว อาจารย์ นิสิต นักวิชากรภายนอก และองค์กรภาคเอกชนอย่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง อิสลามในสังคมพหุวัฒนธรรม การแสดงการขับร้องประสานเสียงอนาชีด การนำเสนอนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอิสลาม อาทิ การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  นำเสนอเครื่องแต่งกายรวมไปถึงการคลุมฮิญาบของสตรีมุสลิม มีการออกร้านจำหน่วยอาหารฮาลาลและสินค้ามุสลิมกว่า 8 ร้าน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 330 คน และได้รับผลประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการกว่าร้อยละ 93.79


Previous Article แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Print
181

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top