วิชาการและวิจัย หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว ติดต่อเรา

วิชาการและวิจัย

1 1

งานวิจัย

การจัดการพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์การศึกษา ไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
ภาษาไทยเน็ต : ภาษาสนทนาในโปรแกรมสนทนาในสมาร์ทโฟน
การสำรวจความต้องการจำเป็นเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับนิสิตสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษามิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน
รายงานการวิจัย “ภาษาไทยเน็ต” : ภาษาเฉพาะกลุ่มของคนไทยรุ่นใหม่ในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
รายงานการวิจัย ศึกษาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
รายงานการวิจัย การสำรวจการจัดกิจกรรมและการให้บริการพื้นที่ทางวัฒนธรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทความวิจัย กระแสธารความคิดไตรภูมิในวรรณกรรมและภาพยนตร์ไทย
รายงานการวิจัย นาฏศิลป์ไทย : การสังเคราะห์องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์ด้านนาฏศิลป์ไทย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โครงการศึกษาแผนที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่เขตวัฒนา
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
หนังสือวิชาการ
งานวิจัย
ฐานข้อมูลวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
แบบฟอร์มดาวน์โหลดเกี่ยวกับการวิจัย
แผนปฎิบัติงานของส่วนงานวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัยศิลปวัฒนธรรม
เอกสารสถาบัน
e-Book