การประกันคุณภาพ

1 1

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ปีการศึกษา 2558
สรุปผลการดำเนินงานโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ปีการศึกษา 2557
ประกาศสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เรื่อง มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
เกร็ดความรู้ เรื่อง มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
แผนการดำเนินงานโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
แผน
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ
งานประกันคุณภาพ
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แบบฟอร์มเอกสาร
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ