การประกันคุณภาพ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

การประกันคุณภาพ

1 1

การจัดการความรู้

คู่มือศาสนพิธีและบทศาสนพิธีกร
คู่มือการจัดการประชุม
คู่มือการซ่อมหนังสือเบื้องต้น
คู่มือการฝึกอบรม
คู่มือกระบวนการการให้บริการวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะแก่ชุมชน
คู่มือการนำชมนิทรรศการ
สรุปองค์ความรู้เรื่องแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ
สรุปองค์ความรู้ เรื่อง บุคลิกภาพที่ดีสำหรับผู้ให้บริการ
สรุปองค์ความรู้เรื่อง กระบวนการเขียนโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
คูมือการจัดการความรู้
สรุปองค์ความรู้ เรื่อง การปฏิบัติตัวของผู้บริหาร
แผน
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ
งานประกันคุณภาพ
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แบบฟอร์มเอกสาร
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
   
Employee Self Services Srinakharinwirot University