การประกันคุณภาพ

1 1

จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ

แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลงานจรรยาบรรณดูแลวิชาชีพบุคลากร 2559
แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุน
รายงานผลความสำเร็จของการบรรลุแผนพัฒนาบุคลากร ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
คำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลงานจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากร 2558
แผน
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ
งานประกันคุณภาพ
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แบบฟอร์มเอกสาร
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ