การประกันคุณภาพ

1 1

งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ภาพก่อน - หลัง การดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รายงานสรุปผลโครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2556
ผังขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2557
ผังขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2556
แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2556
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มศว พ.ศ. 2556
แผน
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ
งานประกันคุณภาพ
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แบบฟอร์มเอกสาร
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ