การประกันคุณภาพ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

การประกันคุณภาพ

1 1

งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารแนบประกาศขายทอดตลาด
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการพัสดุ
ภาพก่อน - หลัง การดำเนินโครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
รายงานสรุปผลโครงการกิจกรรม 5 ส สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2556
ผังขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2557
ผังขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5ส ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2556
แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2556
คู่มือการบริหารความเสี่ยง มศว พ.ศ. 2556
แผน
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ
งานประกันคุณภาพ
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แบบฟอร์มเอกสาร
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
   
Employee Self Services Srinakharinwirot University