การประกันคุณภาพ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

การประกันคุณภาพ

2 1

งานประกันคุณภาพ

แผนพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx) ปีการศึกษา 2564
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ทำนุบำรุงฯ
แบบสรุปรายงานการดำเนินงานทำนุบำรุงฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจฯ บก.ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงการ
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2557
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 2558
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันฯ 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2556
แบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2555
แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 2556
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
แผน
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ
งานประกันคุณภาพ
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แบบฟอร์มเอกสาร
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
   
Employee Self Services Srinakharinwirot University