การประกันคุณภาพ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

การประกันคุณภาพ

3 1

แผน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)
"แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปี 2565"
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2564-2567
"แผนปฏิบัติการ (Action Plan) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปี 2564"
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษ ปีการศึกษา 2559
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2559-2562
แผนปฏิบัติการ(Action Plan) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลความสำเร็จของการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรฯ 2558
แผนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 2558-2562
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจาปีการศึกษา 2556
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555)
แผนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 15 ปี ( 2553 -2567 )
แผนยุทธศาสตร์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีงบประมาณ 2556-2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา ปณิธาน และยุทธศาสตร์สถาบันฯ
แผนการนำวาระเข้าที่ประชุมสถาบัน
แผนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
แผน
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ
งานประกันคุณภาพ
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แบบฟอร์มเอกสาร
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
   
Employee Self Services Srinakharinwirot University