การประกันคุณภาพ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

การประกันคุณภาพ

1 1

แบบฟอร์มเอกสาร

แบบฟอร์มขอซื้อวัสดุอุปกรณ์และแบบฟอร์มขอใช้พัสดุ
แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ
ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบเบิกการศึกษาบุตร
ใบกันเงินรายได้
แบบฟอร์ม-สัญญาการยืมเงิน
แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
แผน
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ
งานประกันคุณภาพ
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แบบฟอร์มเอกสาร
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
   
Employee Self Services Srinakharinwirot University