ขอเชิญร่วมประกวดเทพีสงกรานต์นครนายก พุทธศักราช 2559

24 มี.ค. 2559

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารหลักเกณฑ์การประกวดใต้ภาพ  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด             ๑) บุคคลทั่วไปสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครนายก (พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตน) หรือเป็นนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ๒) สถานภาพโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีการทางศาสนาใดๆ ไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อน ๓) เป็นเพศหญิงโดยกำเนิด  มีอายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปี (ตาม พ.ศ.) ๔) สามารถอ่าน เขียน พูด ภาษาไทยได้ดี ๕) ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิ  การถ่ายภาพนิ่ง วิดีโอ บันทึกภาพที่ล่อแหลม อันเป็นที่เสื่อมเสียศีลธรรมอันดีของสังคมไทย และการดำรงตำแหน่งเทพีสงกรานต์นครนายก และตำแหน่งต่างๆ ในการประกวด ๖) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ รับสมัครผู้เข้าประกวดจำนวน ๑๕ คน ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ? ๔  เมษายน  ๒๕๕๙ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ได้ที่  ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ หรือ ห้องหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร    ติดต่อสอบถาม คุณจีรวัฒน์ หรือคุณสโรชา สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ ๐๒ ? ๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๖๓ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.    คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ