สถาบันฯ จัดการแสดง เสียงแห่งธรรม ถ่ายทอดธรรมะสู่เยาวชน

7 มี.ค. 2557

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สานต่อโครงการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธปีที่ 2 ด้วยการจัดแสดง การแสดงส่งเสริมศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน : เสียงแห่งธรรม หวังเยาวชนน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพุทธศาสนา ศาสนาประจำชาติ และเป็นการเริ่มต้นการทำกิจกรรมที่น้อมนำพระธรรม คำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต น้อมนำจิตใจไปในทางที่ดี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาติ จึงเห็นควรจัดโครงการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้อาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมสืบสาน จรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและน้อมนำเอาธรรมะ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นำมาสู่การจัดการแสดง ละครเวทีศีล 5 เมื่อปี 2556 และจากการตอบรับที่ดีเยี่ยมรวมถึงเพื่อสานต่อเจตนารมณ์เดิม ในปีนี้จึงร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการแสดง ?เสียงแห่งธรรม? ถ่ายทอดบทเพลงและการแสดงเกี่ยวกับธรรมะ ทั้งการขับร้อง การแสดงนาฏศิลป์ การประสานเสียง ด้วยบุคลากร ศิลปิน นักร้อง นักแสดง มืออาชีพ ทั้งนี้หวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะเล็งเห็นคุณค่าในพระธรรมคำสั่งสอนในพุทธศาสนา น้อมนำมาปฏิบัติในการดำรงชีวิต และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคม      ทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการและผู้สร้างสรรค์การแสดง วง SWUChorus เปิดการแสดง การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย ชุด มัชฌิมาถ่ายทอดหลักธรรมสายกลางผ่านเครื่องดนตรีที่ผสมวงขึ้นใหม่ เนื้อร้องได้แต่งขึ้นโดยใช้หลักธรรมจากพระพุทธศาสนา วงดนตรีเน้นเครื่องสายเป็นดนตรีหลัก ซึ่งเครื่องดนตรีประเภทสายนั้น เมื่อตึงไปหรือหย่อนไปก็ไม่อาจบรรเลงให้ไพเราะได้ การแสดงชุดกิเลส (รัก โลภ โกรธ หลง) สะท้อนกิเลสของมนุษย์ทั้ง 4 และวิถีทางประคับประคองตน   การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด ดอกไม้จันทน์ กลิ่นหอมเปรียบดั่งความดี ใช้กลบอกุศลกรรมทั้งหลาย 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ