สถาบันฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2556

14 พ.ย. 2556

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556 สถาบันฯ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2556 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอำนวยการ รองประธานกรรมการดำเนินงาน ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ ประธานกรรมการฝ่ายหนังสือที่ระลึก กรรมการฝ่ายจัดหาปัจจัยถวายองค์พระกฐินพระราชทาน และประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับและกรรมการฝ่ายสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน อาจารย์ปิยวดี มากพา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการและกรรมการฝ่ายสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน นางสาวอัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการฝ่ายพิธีการ และบุคลากรสถาบันเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ฝ่ายหนังสือที่ระลึก และฝ่ายต้อนรับ โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ได้จัดพิธีสมโภชน์องค์พระกฐินพระราชทาน และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ภาพจากศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ (PRSWU)

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ