ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะ: ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ”

24 ธ.ค. 2555

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญชมนิทรรศการ ?ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะ: ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ? ซึ่งมีผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  7 ท่าน ดังนี้ อารี สุทธิพันธุ์ วิรุณ ตั้งเจริญ สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ นุกูล ปัญญาดี อัศวิน  ลชิตาวงศ์ และบรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส จัดแสดงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 55 - 22 มีนาคม 56    ณ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ