ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

นิทรรศการออนไลน์ โครงการแต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ ๑๑

30 ส.ค. 2565

Develop and Upgrade Thai Textile Products “พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย” 

          สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ ๑๑ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ อ.ปากพลี จ.นครนายก และกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อ.ดอนกอย จ.สกลนคร นับว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆ เพราะประกอบด้วย ๔ กิจกรรมที่น่าสนใจ แต่จะมีความแตกต่างหรือน่าสนใจอย่างไรนั้น...... เราไปชมกันเลยค่ะ

ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่

          กิจกรรมที่ ๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “แนวคิดวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการออกแบบผ้าลายไทยพวนร่วมสมัย”  โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์) อาจารย์ ดร. รินบุญ  นุชน้อมบุญ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว) และ อาจารย์ ดร. จรัสพิมพ์  วังเย็น (อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) กิจกรรมประกอบด้วยการศึกษาลายทอผ้า ดั้งเดิมที่ชุมชนใช้เป็นประจำ ลายที่เป็นที่นิยม (ลายสุพรรณิการ์) ซึ่งวิทยากรได้นำตัวต่อเลโก้มาใช้ในการสาธิตลวดลาย แกะลายผ้า รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ลวดลายต่างๆบนลายผ้า นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.อภิชญา อังคะวิภาต (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายองค์กร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว) ให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยโดยนำอัตลักษณ์ของชุมชนมาประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์

ภาพการสาธิตการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติให้กับกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมฯ

          กิจกรรมที่ ๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาสีผ้าไทยจากธรรมชาติและการผลิตสื่อส่งเสริมการตลาด” เป็นการสอนการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น ดอกดาวเรือง วัสดุธรรมชาติในชุมชน (ใบสัก, เปลือกคูณ) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติกรณ์  นพอุดมพันธุ์ (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์) และนายนิทัศน์ จันทร (ผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้า และการย้อมสีธรรมชาติแบบโบราณ) ซึ่งชุมชนลงมือปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งวิทยากรสอดแทรกเทคนิค วิธีการ กระบวนการอย่างละเอียดและสนุกสนาน

สีที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ คือ
          ครั่ง (สีแดง) + น้ำมะขามเปียก เกลือ >> แดงเข้ม
          เปลือกคูณ + สารส้ม >> สีกากี
          เปลือกคูณ + น้ำปูนใส >> น้ำสีตาลแดง
          ใบสัก (สีชา) + สารส้ม >> สีส้มอ่อน
          ฝักเพกา (เหลืองอมเขียว) + สารส้ม >> สีเหลือง
          ฝักเพกา (เหลืองอมเขียว) + สนิมเหล็ก >> สีเขียว
          ใบสัก ดาวเรือง + โคลน >> สีเทา

นายนิทัศน์ จันทร อธิบายสีที่ได้จากการย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ

          กิจกรรมที่ ๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ในรูปแบบออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. เบญจวรรณ อารักษ์การุณ และ อาจารย์ทิพภาวรรณ พลล่องช้าง (อาจารย์ภาควิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว) เป็นการสอนแนวทางรูปแบบการตลาดออนไลน์ โดยเริ่มจากหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย การคิดเนื้อหา ข้อมูลให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้า การโพสต์รูปสินค้าให้น่าสนใจและแสดงถึงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในชุมชน เจาะจงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น  

อาจารย์ ดร.อภิชญา อังคะวิภาต และ อาจารย์ ดร.เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ เป็นวิทยากรการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสารการตลาด

          กิจกรรมนี้ยังได้พัฒนาการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชุมชนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ให้น่าสนใจ การขายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ที่มากขึ้น

ผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวนบ้านใหม่ ร่วมกันปฏิบัติถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการสื่อสารการตลาด

          และในกิจกรรมสุดท้าย กิจกรรมที่ ๔ ของโครงการ ทางสถาบันฯได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าไทยของชุมชนทั้ง ๒ ชุมชน นำมาออกแบบชุดผ้าไทย ได้รับความมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน (รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) และอาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข (รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการสร้างสรรค์) ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “ความกลมกลืน” หรือ “Harmony” ของมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในด้านศิลปะ การทอผ้ากับรูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ของคนในปัจจุบัน ที่สามารถผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต มาร่วมเดินแบบ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าผ้าไทยนั้นสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันและในโอกาสต่างๆ ที่หลากหลายได้

เราไปชมชุดผ้าไทยกันเลยค่ะ.......

ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน และ อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข ผู้ออกแบบชุดผ้าไทย

แบบที่ ๑

นายเตชินท์ มณเฑียรเงิน นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

แบบที่ ๒ 

นางสาวบุณยาพร ศรีภาวินทร์ นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

แบบที่ ๓ 

อาจารย์ธีรศักดิ์ คชสาร อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม

แบบที่ ๔ 

นางสาวเกศราภรณ์ เขียวรอด สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

แบบที่ ๕ 

นายพุฒินันท์ ยาไธสง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

แบบที่ ๖ 

รศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

แบบที่ ๗ 

อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

แบบที่ ๘ 

ผศ.ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ คณะศิลปกรรมศาสตร์

แบบที่ ๙ 

ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

แบบที่ ๑๐ 

อาจารย์ ทพญ.เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา คณะทันตแพทยศาสตร์

แบบที่ ๑๑ 

อาจารย์ ดร.รัฐสภา จุรีมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

แบบที่ ๑๒ 

ดร.พิสมัย แจ้งสุทธิวรวัฒน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

แบบที่ ๑๓ 

รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

แบบที่ ๑๔ 

ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ คณะแพทยศาสตร์

          (คลิกเพื่อรับชมวิดีทัศน์การเดินแบบและสัมมนา ผ่าน Facebook Live วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕)

 


โครงการโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


นิทรรศการออนไลน์ SWU Arti...

3 ม.ค. 2566
ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ SWU Artists Exhibition 3D พบกับ

นิทรรศการออนไลน์ ชุด ศิลป...

3 ม.ค. 2566
ขอเชิญชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ ชุด ศิลปะโลก World Art E-Exhib

นิทรรศการออนไลน์ ชุด ศิลป...

2 ก.ย. 2565
ผลงานศิลปะโลก