ขอเชิญร่วมงานเสวนาประวัติศาสตร์ มศว เล่าขานประสานมิตร กับคณาจารย์ผู้ปลุกปั้นการศึกษาไทย

26 มิ.ย. 2560

ขอเชิญร่วมงานเสวนาประวัติศาสตร์ มศว
เล่าขานประสานมิตร กับคณาจารย์ผู้ปลุกปั้นการศึกษาไทย

รศ.สาคร ช่วยประสิทธิ์ (โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร)
รศ.ชม ภูมิภาค (ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง รุ่นที่ 1)
ศ.ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์ (วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร)

ดำเนินการเสวนาโดย อ.ดร.ชาติชาย มุกสง?
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ หอนิทรรศการ g23
ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด?
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 12064 หรือ 12065
https://www.facebook.com/caswu/photos/a.191875417568159.50784.121155174640184/1371479719607717

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ

ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมผั...

7 ก.ค. 2560
ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีว