ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมมนา “ แหล่งมรดกโลก ต้นกำเนิดลายสือไทย ”

24 มิ.ย. 2559

ยังคงส่งเสริมการหล่อหลอมทูตวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ได้นำนิสิต มศว จำนวน 27 คน ตัวแทนจากคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ : ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมมนา ? แหล่งมรดกโลก ต้นกำเนิดลายสือไทย ? เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาไทย และสามารถนำมาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ นิสิตได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ศึกษาเมืองประวัติศาสตร์ หัวข้อ ?เมืองลูกหลวงในอาณาจักรสุโขทัย? ซึ่งมีทั้งในส่วนของข้อมูลประวัติศาสตร์ไทย การจัดการพิพิธภัณฑ์ การจัดการพื้นที่อุทยาน น้องๆ ได้เดินสำรวจเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงและการจัดการกลุ่มโบราณสถาน อาทิ วัดช้างรอบ บ่อตัดศิลาแลง ร่องรอยศิลปะพระพุทธรูปซึ่งบางจุดยังมีศิลปะรูปปั้นให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และเมื่อมาถึงสุโขทัย สถาบันจึงได้จัดให้น้องๆ ได้เข้าเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาโบราณ บ้านทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่การขึ้นรูปประเภทต่างๆ การปั้นดิน เตาเผาชนิดต่างๆ สัมมนากับปราชญ์ชาวบ้านผู้ที่ยังคงอนุรักษ์การทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือแบบโบราณไว้เป็นมรดกภูมิปัญญา ซึ่งที่นี่ยังเป็นจุดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาที่ราคาถูกที่สุดแห่งหนึ่งของไทย อีกหัวใจสำคัญของโครงการคือการได้ศึกษาประวัติศาสตร์อดีตเมืองหลวงของชาติไทย เราจึงพาน้องๆไปยังแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ให้ได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรของอุทยาน ซึมซับความเป็นชาติไทย ความภูมิใจในความเป็นแหล่งมรดกโลก พร้อมทั้งปั่นจักรยานลงสำรวจโบราณสถานเรียนรู้ศิลปะยุคสุโขทัย ศิลปะพระพุทธรูปและประติมากรรมโบราณที่อยู่รายล้อมกลุ่มโบราณสถาน สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากนั้นได้เข้าเยี่ยมปราชญ์ชาวบ้าน เรียนรู้ภูมิปัญญาเกษตรกรไทยไร้สารพิษ ณ โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย ที่นี่มีกิจกรรมหลากหลายให้นิสิตได้ลงมือทำทั้งการสีข้าว ลงสำรวจแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ เยี่ยมชมการจัดการและดูแลสวนสัตว์ของสนามบินที่นำเข้าสัตว์จากต่างประเทศหลากหลายชนิด สักการะพระพุทธรูปเทพทันใจ น้องๆ ยังได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเลี้ยงควายของโครงการ การทำอาหารปลอดสารพิษ อาทิ น้ำใบข้าว ไอศครีมกะทิน้ำใบข้าว ส้มตำผักน้ำ ชิมมะม่วงพันธุ์มหาชนก และหมั่นโถออร์แกนิก และอีกหนึ่งกิจกรรมสถานที่ประทับใจของทุกคนคือ การเข้าสัมมนาวัฒนธรรมท้องถิ่น มรดกภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ณ บ้านนาต้นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย โดยคุณแม่เสงี่ยม แสวงลาภ ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังถึงการฝ่าฟันอุปสรรคจนสามารถก่อตั้งและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่บ้านนาต้นจั่น จนกลายเป็นโฮมสเตย์ระดับชาติและผ่านมาตรฐานสากล นิสิตของเราได้ปั่นจักรยานลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้และทดลองทอผ้าแบบบ้านนาต้นจั่น ทำอาหารพื้นเมืองอาทิ ข้าวเปิ๊ป หมี่พัน ข้าวโอบ ก๋วยเตี๋ยวแบ การทำผ้าหมักโคลน แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านกันอย่างสนุกสนาน และกิจกรรมสุดท้ายคือการเข้าศึกษาการทำทองโบราณ เอกลักษณ์เมืองสุโขทัย โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ณ บ้านทองสมสมัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เรียนรู้กรรมวิธีการผลิตทองด้วยมือ ศิลปะการตกแต่งและประดับทองจนเกิดลวดลายแบบต่างๆ นับว่ายากมากกว่าจะมาเป็นทองสำเร็จรูปสวยงามอย่างที่เราได้เห็นตามร้านต่างๆ เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าศึกษาพื้นที่ต่างๆ น้องๆ นิสิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกิจกรรมต่างๆกับพี่ๆ และเพื่อนต่างคณะ ซึ่งสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหวังว่าน้องๆ นิสิตจะได้นำความรู้ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เผยแพร่ไปยังผู้ที่สนใจ ได้รู้จักที่จะสืบทอด หวงแหน และดำรงไว้ซึ่งความรู้ทางภูมิปัญญา และเห็นคุณค่าของมรดกโลกในประเทศไทยต่อไปภาพ/ข่าว สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ