โครงการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมที่ยั่งยืน

24 มิ.ย. 2559

วันวิสาขบูชา อีกหนึ่งวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน นอกจากสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และเผยแพร่นิทรรศการวันวิสาขบูชา ณ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2559 ในโครงการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมที่ยั่งยืน ?นิทรรศการสัปดาห์วิสาขบูชาและอบรมปฏิบัติธรรม?แล้ว ผศ.ดร.ปิยวดี มากพา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ยังนำอาจารย์ นิสิต มศว และบุคลากร จำนวน 61 คน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ? 1 มิถุนายน 2559 เนื่องด้วยเห็นว่าแนวทางการดำเนินชีวิตโดยมีศาสนาเป็นเครื่องมือที่ทำให้จรรโลงจิตใจ สามารถแก้ปัญหาชีวิต ซึ่งพัฒนาไปสู่การมีสังคมที่ดี มีคุณธรรม ลดปัญหาสังคมได้ การเผยแพร่องค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสังคมที่ดีต่อไป โดยตลอด3 วัน นิสิตและบุคลากรเริ่มกิจกรรมด้วยการอบรมธรรมะที่ศาลากระต่ายชมจันทร์ โดยพระครูปิยสีลคุณ (เจ้าอาวาส) ไหว้พระรับศีล ๘ โดยพระมหานรินทร์ นริสฺสโร ร่วมทำวัตรเช้า-เย็น ตักบาตร ทำสมาธิ ฟังธรรมะ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดวัดและที่พักและปลูกต้นไม้ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยจรรโลงจิตใจ และพุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติใน วันวิสาขบูชา 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ