ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ?

21 ม.ค. 2562

หอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์ 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
.
ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาทิ ภาพอาคารสถานที่ ภาพบุคคลสำคัญ
ภาพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
.
.
เพื่อร่วมจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย
๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และรวบรวมเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ซึ่งถือเป็นเกียรติยศและมรดกอันมีค่ายิ่งของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ เกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
.
ร่วมส่งภาพได้ที่ฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร ชั้น ๒ 
หรืออีเมล swuarchive@gmail.com 
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
(นายปยุต ถิระสาโรช ๐๘ ๖๗๘๐ ๗๖๙๐ ผู้ประสานงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


โครงการ ?แต่งผ้าไทยอย่างไ...

17 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา ?...

15 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโค

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแ...

21 ม.ค. 2562
หอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ