ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ?

21 ม.ค. 2562

หอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์ 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
.
ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันในเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาทิ ภาพอาคารสถานที่ ภาพบุคคลสำคัญ
ภาพกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
.
.
เพื่อร่วมจัดแสดงในนิทรรศการภาพถ่าย
๗๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และรวบรวมเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ซึ่งถือเป็นเกียรติยศและมรดกอันมีค่ายิ่งของมหาวิทยาลัย
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจประวัติศาสตร์ เกิดความรัก
และความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
.
ร่วมส่งภาพได้ที่ฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อาคารประสานมิตร ชั้น ๒ 
หรืออีเมล swuarchive@gmail.com 
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
(นายปยุต ถิระสาโรช ๐๘ ๖๗๘๐ ๗๖๙๐ ผู้ประสานงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


หนังสือที่ระลึกพิธีถวายผ้...

23 ธ.ค. 2563

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปมหาว...

10 พ.ย. 2563
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรี

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

11 ส.ค. 2563
“อันน