โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7

2 เม.ย. 2561

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น.
ณ โถงเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


โครงการ ?แต่งผ้าไทยอย่างไ...

17 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา ?...

15 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโค

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายตั้งแ...

21 ม.ค. 2562
หอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ