ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล

28 ก.ย. 2560

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ โดยแสดงความจำนงร่วมอนุโมทนาบุญมายัง 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๖๔, ๑๒๐๖๕ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

โปรดดาวน์โหลดกำหนดการแนบที่ลิ้งค์ด้านล่างสุด

**แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

    ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑ ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ทรงศึกษาหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง 
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยธรรมานุภาพพรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยหลัก “ทศพิธราชธรรม” อีกทั้งพระองค์ทรงสืบสานพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้านับแต่สมัยสุโขทัยเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน สมดัง
พระปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงประกาศขณะประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓  ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้สร้างคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมสืบทอดศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจ
นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติชีวิตประจำวัน ในการนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัด 
“เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ 
จ.นครนายก โดยมีคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย โรงเรียนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกัน จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ และขออนุโมทนาบุญบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติในครั้งนี้
    คัมภีร์มหาชาตินั้นเชื่อกันว่าเป็นพุทธวัจนะ ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประทานเทศนา
แก่พระภิกษุสงฆ์พุทธบริษัท ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ หากผู้ใดได้สดับย่อมเกิดสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลเป็นกุศลบุญราศีสืบไป ดังนั้น การเทศน์มหาชาติ คือมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญคือความดี
อันยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์สูงอันไพศาลของมวลมนุษยชาติอันเป็นสำคัญ ดังนั้น 
ผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติ หรือ เวสสันดรชาดกครบ ๑๓ กัณฑ์ หนึ่งพันพระคาถาจบภายในหนึ่งวัน และบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ละอย่างให้ครบพัน นิยมว่าเป็นสิริมงคล แม่น้ำที่ตั้งไว้ในมงคลพิธีก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์ และจะได้
ผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ถึง ๕ ประการ คือ
            ๑.    จะเกิดมาในยุคศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า
องค์ต่อไปในอนาคต
            ๒.    เมื่อดับขันธ์จะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
            ๓.    จะได้ไม่เกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
            ๔.    จะเป็นผู้มั่งมีลาภยศ สรรเสริญ ไมตรี และมีความสุข
            ๕.    เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนา จะได้รับมรรคผล นิพพานเป็นพระอริยบุคคล
ในพระพุทธศาสนา และถึงความพ้นทุกข์

อานิสงส์ประจำกัณฑ์
๑. ผู้บูชากัณฑ์ทศพร 
จะเป็นผู้ที่ได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ  ถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์เช่นเดียวกัน ทั้งจะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบร้อยทุกประการ

๒. ผู้บูชากัณฑ์หิมพานต์ 
ย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการ เมื่อตายไปแล้วจะได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอันโอฬาร มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์ ครั้งจุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาล อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร บริวารมากมายนานัปการ เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า รถ ยานพาหนะ นับประมาณมิได้ ประกอบด้วยความสุขกายสบายใจทุก ๆ อิริยาบถ


๓. ผู้บูชากัณฑ์ทานกัณฑ์
จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้า สี่เท้า ครั้นตายและจะเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ 
มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาทแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ

๔. ผู้บูชากัณฑ์วนปเวสน์ (วนประเวศน์) 
จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีป 
เป็นผู้ทรงปรีชา เฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป

๕. ผู้บูชากัณฑ์ชูชก
จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าชนทั้งหลาย จะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้ภรรยาและบุตรธิดา ก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามว่านอนสอนง่าย

๖. ผู้บูชากัณฑ์จุลพน 
แม้จะบังเกิดในภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป มีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพย์สมบัติในโลกหน้าสืบไป

๗. ผู้บูชากัณฑ์มหาพน 
จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลกนั้น แล้วจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก 
มีอุทยานและสระโบกขรณเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป อีกจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิตย์นิรันดร


๘. ผู้บูชากัณฑ์กุมาร 
ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยที่พระศรีอริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์ จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันต์ผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ด้วยบุญราศีที่อบรมไว้

๙. ผู้บูชากัณฑ์มัทรี 
เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่า
คนทั้งหลาย จะไปในที่ไหน ๆ ก็จะมีความสุขทุกแห่งหน

๑๐. ผู้บูชากัณฑ์สักกบรรพ 
จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภ ยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล

๑๑. ผู้บูชากัณฑ์มหาราช 
จะได้มนุษย์สมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชาเมื่อจากโลกมนุษย์ไป
ก็จะได้เสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสี่ มีกาโมฆะ เป็นต้น

๑๒. ผู้บูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ 
จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละทุก ๆ ชาติแล

๑๓. ผู้บูชากัณฑ์นครกัณฑ์ 
จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ภรรยา สามี หรือบิดามารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพยาธิ ทั้งปวง จะทำการใด ๆ ก็พร้อมเพรียงกันยังการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563