เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล

28 ก.ย. 2560

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้อง ๑๐๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
ร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ โดยแสดงความจำนงร่วมอนุโมทนาบุญมายัง 
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๖๔, ๑๒๐๖๕ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

โปรดดาวน์โหลดกำหนดการแนบที่ลิ้งค์ด้านล่างสุด

**แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไว้ทุกข์

    ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑ ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ทรงศึกษาหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง 
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยธรรมานุภาพพรั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยหลัก “ทศพิธราชธรรม” อีกทั้งพระองค์ทรงสืบสานพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้านับแต่สมัยสุโขทัยเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน สมดัง
พระปฐมบรมราชโองการ ที่ทรงประกาศขณะประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓  ที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้สร้างคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมสืบทอดศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจ
นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติชีวิตประจำวัน ในการนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัด 
“เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ระหว่าง
วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ 
จ.นครนายก โดยมีคณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย โรงเรียนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกัน จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติ และขออนุโมทนาบุญบูชากัณฑ์เทศน์มหาชาติในครั้งนี้
    คัมภีร์มหาชาตินั้นเชื่อกันว่าเป็นพุทธวัจนะ ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประทานเทศนา
แก่พระภิกษุสงฆ์พุทธบริษัท ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์ หากผู้ใดได้สดับย่อมเกิดสิริสวัสดิ์พัฒนมงคลเป็นกุศลบุญราศีสืบไป ดังนั้น การเทศน์มหาชาติ คือมหากุศลที่เตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญคือความดี
อันยิ่งยวด อันมีการสละความเห็นแก่ตัวเพื่อประโยชน์สูงอันไพศาลของมวลมนุษยชาติอันเป็นสำคัญ ดังนั้น 
ผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติ หรือ เวสสันดรชาดกครบ ๑๓ กัณฑ์ หนึ่งพันพระคาถาจบภายในหนึ่งวัน และบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ละอย่างให้ครบพัน นิยมว่าเป็นสิริมงคล แม่น้ำที่ตั้งไว้ในมงคลพิธีก็ถือว่าเป็นน้ำมนต์ และจะได้
ผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ถึง ๕ ประการ คือ
            ๑.    จะเกิดมาในยุคศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้า
องค์ต่อไปในอนาคต
            ๒.    เมื่อดับขันธ์จะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร
            ๓.    จะได้ไม่เกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
            ๔.    จะเป็นผู้มั่งมีลาภยศ สรรเสริญ ไมตรี และมีความสุข
            ๕.    เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนา จะได้รับมรรคผล นิพพานเป็นพระอริยบุคคล
ในพระพุทธศาสนา และถึงความพ้นทุกข์

อานิสงส์ประจำกัณฑ์
๑. ผู้บูชากัณฑ์ทศพร 
จะเป็นผู้ที่ได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ  ถ้าเป็นบุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์เช่นเดียวกัน ทั้งจะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปกายงดงาม มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบร้อยทุกประการ

๒. ผู้บูชากัณฑ์หิมพานต์ 
ย่อมได้สิ่งปรารถนาทุกประการ เมื่อตายไปแล้วจะได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เสวยสมบัติอันโอฬาร มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์ ครั้งจุติจากสวรรค์แล้วจะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาล หรือตระกูลพราหมณ์มหาศาล อันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคาร บริวารมากมายนานัปการ เช่น โค กระบือ ช้าง ม้า รถ ยานพาหนะ นับประมาณมิได้ ประกอบด้วยความสุขกายสบายใจทุก ๆ อิริยาบถ


๓. ผู้บูชากัณฑ์ทานกัณฑ์
จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ทาส ทาสี และสัตว์สองเท้า สี่เท้า ครั้นตายและจะเกิดในฉกามาพจรสวรรค์ 
มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมาย เสวยสุขอยู่ในปราสาทแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ

๔. ผู้บูชากัณฑ์วนปเวสน์ (วนประเวศน์) 
จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า จะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีป 
เป็นผู้ทรงปรีชา เฉลียวฉลาด สามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป

๕. ผู้บูชากัณฑ์ชูชก
จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าชนทั้งหลาย จะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้ภรรยาและบุตรธิดา ก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามว่านอนสอนง่าย

๖. ผู้บูชากัณฑ์จุลพน 
แม้จะบังเกิดในภพใด ๆ จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติบริวาร จะมีอุทยานอันดารดาษด้วยดอกไม้หอมตลบไป มีสระโบกขรณีอันเต็มไปด้วยปทุมชาติ ครั้นตายไปแล้วก็ได้เสวยทิพย์สมบัติในโลกหน้าสืบไป

๗. ผู้บูชากัณฑ์มหาพน 
จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงส์เทวโลกนั้น แล้วจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมาก 
มีอุทยานและสระโบกขรณเป็นที่ประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป อีกจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิตย์นิรันดร


๘. ผู้บูชากัณฑ์กุมาร 
ย่อมประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา ครั้นตายไปได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยที่พระศรีอริยเมตไตรยมาอุบัติ ก็จะได้พบศาสนาของพระองค์ จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหันต์ผล พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ ด้วยบุญราศีที่อบรมไว้

๙. ผู้บูชากัณฑ์มัทรี 
เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ เป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่า
คนทั้งหลาย จะไปในที่ไหน ๆ ก็จะมีความสุขทุกแห่งหน

๑๐. ผู้บูชากัณฑ์สักกบรรพ 
จะได้เป็นผู้เจริญด้วยลาภ ยศ ตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง ๔ ประการ ได้แก่ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาล

๑๑. ผู้บูชากัณฑ์มหาราช 
จะได้มนุษย์สมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะได้เป็นพระราชาเมื่อจากโลกมนุษย์ไป
ก็จะได้เสวยทิพยสมบัติในฉกามาพจรสวรรค์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวาร ครั้นบารมีแก่กล้าก็จะได้นิพพานสมบัติอันตัดเสียซึ่งชาติ ชรา พยาธิ มรณะ พ้นจากโอฆะทั้งสี่ มีกาโมฆะ เป็นต้น

๑๒. ผู้บูชากัณฑ์ฉกษัตริย์ 
จะได้เป็นผู้เจริญด้วยพร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละทุก ๆ ชาติแล

๑๓. ผู้บูชากัณฑ์นครกัณฑ์ 
จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยวงศาคณาญาติ ข้าทาสชายหญิง ภรรยา สามี หรือบิดามารดา เป็นต้น อยู่พร้อมหน้ากันโดยความผาสุก ปราศจากโรคาพยาธิ ทั้งปวง จะทำการใด ๆ ก็พร้อมเพรียงกันยังการงานนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


ครบรอบ 19 ปี สถาบันวัฒนธร...

11 มี.ค. 2562
????ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 19 ปี ???? สถาปนาสถาบันวัฒนธรรมแล

โครงการ ?แต่งผ้าไทยอย่างไ...

17 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา ?...

15 ก.พ. 2562
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโค