ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

The lost paradise of childhood โดย 9 ศิลปินหญิงรุ่นใหม่

8 ก.ย. 2557

หอศิลป์ g23 มศว ขอเชิญร่วมพิธิเปิด นิทรรศการผลงานศิลปะ

The lost paradise of childhood โดย 9 ศิลปินหญิงรุ่นใหม่

ที่มาร่วมถ่ายทอดมุมมองความคิดต่อสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้และได้พบเห็นในชีวิตและวันวาน มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย

กุลธิดา มีสกุลถาวร
สุพัตรา หมั่นแสวง
นันทวัน เจ็กจันทึก
ทัศยา เขม้นงาน
สุชาดา สุวรรณชม
ณิชาดา บุญญธนาภิภัทร
นิลรัตน์ ปัททุม
เจนจิรา ร่วมญาติ
ธาริณี ศักดิ์นาวีพร

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น เป็นต้นไป

จัดแสดง19 กันยายน -14 ธันวาคม 2557
เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.

ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 ศููนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร

PR : จี & บี Tel / Fax 02-261-2096
Facebook ที่ G23 At Swuniplex

The Lost Paradise Of Childhood by Young Women Artists

ศิลปกรรมที่ถ่ายทอดความทรงจำอันประทับใจในวันวาน
โดย 9 ศิลปินหญิงรุ่นใหม่

ศิลปกรรมของ 9 ศิลปินหญิง จากศิษย์เก่า 4 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์ โดยได้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งมีแนวความคิดจากความทรงจำ ความผูกพัน ต่อสิ่งต่างๆ ที่ศิลปินได้สัมผัส และได้พบเห็นในวันวาน มาพัฒนา ต่อยอด และสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ กัน อาทิ ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ จิตรกรรม สื่อผสม วิดีโออาร์ต ประติมากรรม โดยแสดงความเป็นปัจเจกของแต่ละบุคคล เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านทัศนศิลป์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสุนทรียะทางศิลปะ อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม ช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยนในท่ามกลางกระแสสังคมที่เกิดความขัดแย้งและวุ่นวายในปัจจุบัน ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้ทางด้านทัศนศิลป์ สุนทรียศาสตร์ ศาสตร์ของศิลปะร่วมสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563