ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้เข้าร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัย เรื่อง ?การพัฒนารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวนในบริบทวัฒนธรรมร่วมสมัย?

3 พ.ค. 2564

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ นายสุรชัย ทุหมัด และนางสาวพิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล ได้เข้าร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวนในบริบทวัฒนธรรมร่วมสมัย” ในการ ประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 6

จัดโดยสาขาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM PROGRAM) และบทความได้ตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม เมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2564

อ่านบทความวิจัยฉบับเต็มได้ที่

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fms.su.ac.th%2Fmssuconf%2Fdownloadfile%2F%3Ffile%3DoJM3MRkjoF5aZUDlnGE4YKOcoJS3nRkHoF1aAUDknGW4YKOyoJk3nHkzoF9aMKEfnJy4MaNioKq3MRjioJEaLKEinJk4pUO1oF93MxkhoJ9aL3E1nKA4p3OgoF93qRkhoJIaoKEynJq4LKOhoJS3oHjioJIaoKEinJu4YjWewEb3QWewEb3Q%26n%3Dfile-214-Thai-420.pdf%26t%26fbclid%3DIwAR3c4hMuHmzFp2cBq2Ltx-_d9PWXuyhc4qull25zFso54_Ra36RPFJPGLCU&h=AT1o92r1bII4CLFoJ66_HZZN6J-vvFwEt3U5hoHuqF880cA11McVXo-l9sBMtA338QqbPu8JZyhxwWqrsH2stOPw5SbKNq_YxqsdGU9jpTFDcNcWwhQnQ3v6r1vThhofPgjA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3XErpSdr7FElyvb4oISk5e73k0iovs8Gst0kpaovzwla5x7BSmxbEjsn5xiG10BiTbvECVfZnJI1MbzzIeAMgNyOqV1vUCKbOn0bLJOtCNtI6RYJ_LltpFNosiPNznzxv1wvJ3S6n2KS_MMKolbG_1Xg8DW58O-kgTvCogg_bWoLkcfmffmNXehO5nHtw3oEC0wtU

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


สรุปการดำเนินงานพระกฐินแล...

24 ก.พ. 2565
วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุด

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิ...

30 มิ.ย. 2564
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐา

บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศ...

3 พ.ค. 2564
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ นายสุรชัย ทุห