ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๙ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรวมใจศรีนครินทร และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ริมสนามฟุตบอล

20 มี.ค. 2563

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๙
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานรวมใจศรีนครินทร และทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ริมสนามฟุตบอล

จุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งตั้งเป็นทุน “วชิราลงกรณ์” เพื่อเก็บดอกผลเป็นทุนการศึกษาของนิสิตและนักเรียนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกระดับ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเคยมีทุน “ภูมิพล” ซึ่งได้รับพระราชทานจากรายได้ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ มาทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อช่วงทศวรรษ 2510 และทุน “สิรินธร” ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จฯ ทรงกีฬา ขณะที่ทรงเป็นนิสิตดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมกระโดดร่มดิ่งพสุธา โดยนิสิตของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นนักกระโดดร่ม และมีการแข่งขันฟุตบอลของผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนิสิต

ปล. ปัจจุบันต้นราชพฤกษ์ทรงปลูกอยู่บริเวณข้างหอพระตรงประตู 1 ย้ายจากจุดที่ทรงปลูกเนื่องจากมีการปรับปรุงสนามกีฬากลาง ม.ร.ว.จุรีพรหม กมลาศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563