โครงการ ?แต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย?

4 ก.พ. 2562


อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ "แต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย" ครั้งที่ 8 (กิจกรรมที่1) (เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562) การเสวนากลุ่มย่อยของ คุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย) กับนิสิตเพื่อบอกเล่าแรงบันดาลใจในการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวันเพื่อให้นิสิตนำแรงบันดาลใจนั้นไปสร้างสรรค์ผลงานจัดแสดงนิทรรศการใน โครงการ "แต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย" ครั้งที่ 8 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


โครงการ ?แต่งกายผ้าไทยอย่...

4 ก.พ. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั

วันเด็กแห่งชาติ มศว 2562...

21 ม.ค. 2562
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางสา

โครงการบริการวิชาการ ?พั...

18 ม.ค. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั