โครงการบริการวิชาการ ?พัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวน?

18 ม.ค. 2562


อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำบุคลากรลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาเป็นเนื้อหาที่จะนำไปจัดแสดงในพื้นที่โรงสีข้าวชุมชน และพื้นที่วิถีเกษตรในแต่ละหมู่บ้าน ในโครงการบริการวิชาการ  “พัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทยพวน” โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจำนวนมากร่วมให้ข้อมูล และยังได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเก็บข้อมูลและจัดทำเนื้อหาอีกด้วย (เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หมู่ 4 บ้านเนินหินแร่ ตำบลหนองแสง อำเภแปากพลี

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


โครงการ ?แต่งกายผ้าไทยอย่...

4 ก.พ. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั

วันเด็กแห่งชาติ มศว 2562...

21 ม.ค. 2562
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางสา

โครงการบริการวิชาการ ?พั...

18 ม.ค. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั