วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการปลูกต้นกล้า วัฒนธรรมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

16 ธ.ค. 2561


ปลูกกล้านิสิตมศว ลงใต้ ”สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจต่อการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยในอดีต ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ในระดับสากล 

 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ : ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้” ระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ – วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ  จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสืบสานและสานต่อกลุ่มพลัง คนรุ่นใหม่ที่มีใจรัก มีความตั้งใจ และความรู้ ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับมีภาวะผู้นำในการเป็นต้นกล้าที่จะขยายองค์ความรู้นี้ต่อไปตลอดจนเป็นการปลูกฝัง และเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกด้วย

 

โครงการฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในแนวคิด  “สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้” เริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ประเพณี อาชีพ ภูมิปัญญา และประวัติของปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญของเมืองภูเก็ต ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว ต่อด้วยการเรียนรู้รากเหง้าแห่งวัฒนธรรมอันสวยงาม ที่เดินทางผ่านกาลเวลา “เพราะภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ทะเล” พร้อมเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ การดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ของชาวภูเก็ต ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน ภูเก็ต และยังได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรมการเพ้นท์ผ้าบาติก “บาติกเพ้นท์” ทั้งนี้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ได้ลงมือปฏิบัติเพ้นผ้าบาติกด้วยตนเอง ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นของภาคใต้” การเรียนรู้การแกะหนังตะลุงและการฝึกอบรมการร้อยลูกปัดเป็นชุดโนราห์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนภาคใต้ โดยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ได้ลงมือปฏิบัติในการแกะหนังตะลุง การรอ้ยลูกปัด และปิดท้ายด้วยการรับชมการแสดงหนังตะลุง

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


รายการวันนี้มีเหตุ ep.2...

29 มี.ค. 2564

รายการวันนี้มีเหตุ ep.1 ?...

11 มี.ค. 2564

วันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกร...

7 ธ.ค. 2563
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิล