โครงการปลูกต้นกล้า วัฒนธรรมสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

16 ธ.ค. 2561


ปลูกกล้านิสิตมศว ลงใต้ ”สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจต่อการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์กิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติไทยในอดีต ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ในระดับสากล 

 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ : ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้” ระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ – วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ  จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสืบสานและสานต่อกลุ่มพลัง คนรุ่นใหม่ที่มีใจรัก มีความตั้งใจ และความรู้ ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับมีภาวะผู้นำในการเป็นต้นกล้าที่จะขยายองค์ความรู้นี้ต่อไปตลอดจนเป็นการปลูกฝัง และเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกด้วย

 

โครงการฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในแนวคิด  “สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้” เริ่มต้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการเรียนรู้ประวัติความเป็นมา ประเพณี อาชีพ ภูมิปัญญา และประวัติของปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญของเมืองภูเก็ต ณ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว ต่อด้วยการเรียนรู้รากเหง้าแห่งวัฒนธรรมอันสวยงาม ที่เดินทางผ่านกาลเวลา “เพราะภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ทะเล” พร้อมเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ การดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ของชาวภูเก็ต ณ พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน ภูเก็ต และยังได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้วัฒนธรรมการเพ้นท์ผ้าบาติก “บาติกเพ้นท์” ทั้งนี้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ ได้ลงมือปฏิบัติเพ้นผ้าบาติกด้วยตนเอง ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นของภาคใต้” การเรียนรู้การแกะหนังตะลุงและการฝึกอบรมการร้อยลูกปัดเป็นชุดโนราห์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนภาคใต้ โดยนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ได้ลงมือปฏิบัติในการแกะหนังตะลุง การรอ้ยลูกปัด และปิดท้ายด้วยการรับชมการแสดงหนังตะลุง

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ...

22 ก.พ. 2562
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ พร้อมด้ว

โครงการ แต่งผ้าไทยอย่างไร...

22 ก.พ. 2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงเอนกประสงค์  ชั้น 1 

โครงการ ?แต่งกายผ้าไทยอย่...

4 ก.พ. 2562
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบั