วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

18 ก.ย. 2560


อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะนำผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (๑๖ กันยายน) และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ ๖๘ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


งานลอยกระทง ประจำปี 2561...

23 พ.ย. 2561
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชท...

19 พ.ย. 2561
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประ

โครงการเสริมสร้างแรงบันดา...

1 ต.ค. 2561
เสวนา เรื่อง การทรงงานเกี่ยวกับเรื่องผ้าพื้นบ้านต่างๆ ของสมเด็จพระนาง