วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

18 ก.ย. 2560


อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะนำผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (๑๖ กันยายน) และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ ๖๘ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิดีโอและภาพกิจกรรมล่าสุด


งานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศร...

8 พ.ย. 2560
งานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ใ

ศิลปะเพ้นท์ผ้าไทยผลงาน จิ...

18 ก.ย. 2560
การเตรียมผลงานเพ้นท์ผ้าไทย จัดแสดงในนิทรรศการผ้าไทย 4.0 ของ คุณจิตต์ส

นิสิต มศว อบรมเชิงปฏิบัติ...

18 ก.ย. 2560
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผอ.สถาบันวัฒนธรรมแล