วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

วิดีโอและภาพกิจกรรมสถาบัน


7 1

อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนค
โครงการบรมนาถบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชา
การเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนสร้างเ
บรรยากาศงานวันเด็ก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2563
“เด็กไทยใจอาสา ร่วมพัฒนาสังคม”
ในวั
อาจารย์ ดร. กิติศักดิ์ เยาวนานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
โครงการพัฒนาบุคลากร
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ประจำปีงบประมาณ 2563
"ศาสนพิธีเบื้องต้น และศาสนพิธีกับสถาบันพระมห
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมห
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง ในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุท
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดการประชุมเพื่อชี้แจงและรับทราบรายละเอียด การจัดโครงการวันเด็ก ประจำ
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย เพ
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิท
บรรยากาศงานลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน รอ
ซ้อมย่อยของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 25
คู่มือการแต่งกายบัณฑิต มศว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
คู่มือการแต่งกายบัณฑิต มศว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจในลำดับพิธีการ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
จัดประชุมโครงการการจัดทำแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วย
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิท
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดกิจกรรมบรมราชบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี 
ในวันศุกร์
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ มอบ
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โถงเอนกประสงค์  ชั้น 1 
และแกลลอลี่ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์สาโ
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นประธาน
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานร่วม
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำบุคลากรลงพื
บรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 &n
อาจาร์ย ดร. ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และ บุคคลากร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มอบดอกไม้แสดงความยินด
ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนคร
ปลูกกล้านิสิตมศว ลงใต้ ”สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทย
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร ถิ่นวัฒธรร
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร มศว ร่วมในพิธี ณ วั
เสวนา เรื่อง การทรงงานเกี่ยวกับเรื่องผ้าพื้นบ้านต่างๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจนกระทั่งกึงการตั้งมูลนิธิศิลปาชีพ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันอาสาฬหบูชา
งานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี 2560
งานลอยกระทงสานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๐
ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐-๒๒.๓๐ น.
ณ
การเตรียมผลงานเพ้นท์ผ้าไทย จัดแสดงในนิทรรศการผ้าไทย 4.0 ของ คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ Artist and Fashion Creative Consultant
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผอ.สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เจ้าหน้าที่สถา
ขอเชิญชมนิทรรศการมหกรรมผลงานสีน้ำ ครั้งที่ 3 (พัฒนาครูศิลปะเพื่อพัฒนาชุมชน) วันที่ 25 สิงหาคม 2560 - 30กันยายน 2560 พิธีเปิด 25
อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะนำผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมงานวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (๑๖
บรรยากาศการจัดโครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ หอนิทรรศการ g23 (หอเล็ก
รายการไทยบันเทิง ไทยพีบีเอส นำเสนอข่าวนิทรรศการผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจด้านศิลปวัฒนธรรม ของสถาบันวั
ปิดท้ายการอบรมแบบ “ชีวิตไทย วิถีล้านนา” โครงการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ : ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรมของ
บ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 อ.ดร.ปรารถนา คงสำราญ ผอ.สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะนำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบันและนิสิต มศว 37 คน ได้เดิน
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดโครงการเนื่องในวันสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีถวายพระพรเฉลิมพระช
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดอบรมสีน้ำ อ.แม่แจ่ม
มนต์เสน่ห์ของการนำของดีในบ้านมาสร้างสรรค์งา
ข่าวสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ โดยไทยบันเทิง ไทยพีบีเอส

แค่เปลี่ยนทิศทางของลายเส้น ทำให้ใบหน้าตัวละครตัวเดิมถ่ายทอดอารมณ์
เก็บตกบรรยากาศการอบรมวาดมังงะโดยศิลปินนักวาดการ์ตูนมังงะชาวญี่ปุ่น ส่วนหนึ่งของนิทรรศการ มังงะ โฮะคุไซ มังงะ ต้นกำเนิดการ์ตูนญี