อาคารสถานที่ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว
ตั้งอยู่ใน มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก สถาบันจัดแสดงวัตถุภูมิปัญญา นิทรรศการและโครงการเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาและให้บริการแก่สาธารณชน โดยเน้น ภูมิปัญญาไทย 9 ด้านคือ ภูมิปัญญาการศึกษาไทย การเกษตรไทย แพทย์แผนไทย ศิลปกรรมไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย อาหารไทย กีฬาและการละเล่นไทย ภาษาไทย งานช่างไทย ซึ่งภูมิปัญญาทั้ง 9 ถือเป็นภูมิปัญญาของคนทั้งประเทศ