อาคารสถานที่ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

หอจดหมายเหตุ
หอจดหมายเหตุฯ
เป็นแหล่งอธิบายอดีต อธิบายแก่นสาระของการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง การเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และการเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดหมายเหตุ (Archives) เป็นเรื่องของหลักฐานและเอกสารที่บอกการเดินทางและแก่นสาระของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

หอเกียรติยศ (Hall of Fame)
เป็นการบอกถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของคุณูปการบุคคลที่สัมพันธ์กับแก่นสาระ  

พิพิธภัณฑ์การศึกษา (Museum of Education)
เพื่อแสดงหลักฐานและบทบาทต่างๆ ในเชิงประวัติศาสตร์การศึกษา เป็นแรงกระตุ้นให้นักศึกษาและสังคมตระหนักในรากฐานและการเดินทางของศึกษาไทย