สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะตั้งอยู่ ณ ชั้น 1และ 2 อาคารประสานมิตร
ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร ) ประกอบด้วยห้องสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ห้องสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ห้องปฐมบริบท ห้องวิชชนิทรรศน์ และหอเกียรติยศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ