เกี่ยวกับเรา หน้าแรก อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

บุคลากร

อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

  • เบอร์โทรภายใน: 15969
  • Email: prattana@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
  • เบอร์โทรภายใน: 15306
  • Email: pawatchai@g.swu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดาริณี ชำนาญหมอ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
  • เบอร์โทรภายใน: 12057
  • Email: darinee@g.swu.ac.th

สำนักงานผู้อำนวยการ

นายสุรชัย ทุหมัด

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวอุษณีย์ เล้าเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวิวัฑฒน์ สมตน
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวพิจนันท์ ทองพรรณกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชนาพร กองจินดา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภทรพรรณ พืชเงิน
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

นางสาวอรุณกมล มูลกลาง

นักจัดการงานทั่วไป


ฝ่ายบริหารหอจดหมายเหตุและศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

นางสาวสโรชา เมฆอรุณ

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารหอจดหมายเหตุและศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

นายจาระไน ไชยโยธา
นักจัดการงานทั่วไป

นายเอกมงคล แก้วกล่ำ
นักจัดการงานทั่วไป

นายกฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกนกนัจ บงกชศุภภา
นักวิชาการศึกษา

นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
นักสื่อสารองค์กร

นายธนากร ละอองเงิน
นักจัดการงานทั่วไป

ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

นางสาวพิมพ์ปพัชญ์ โรจนสังวร
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

นางสาวพิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล
นักวิชาการศึกษา

นางสาวธิศวรรณ สุริยะพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป

นายภาณุมาศ พุกกลิ่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


นางสาวพรรณนารายณ์ เปรมตุ่น

นักจัดการงานทั่วไป