บุคลากร

อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 • ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการสร้างสรรค์ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง: นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 • Doctor of Musical Arts in Piano Performance
 • West Virginia University, USA
 • Master of Music in Piano Performance
 • Illinois State University, USA
 • กศ.บ. สาขาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • กำลังศึกษา ศศ.ด. (ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศ.ม. สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์,2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศ.บ. สาขา INTERIOR DESIGN,2546 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวอุษณีย์ เล้าเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
 • บช.บ.(บัญชี) ม.กรุงเทพ
นายวิวัฑฒน์ สมตน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์) ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
 
นางสาวณิภาภรณ์ ดวงแก้ว
นักวิชาการพัสดุ
 • บธ.บ. (การตลาด) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
นายสุรชัย ทุหมัด
นักวิชาการศึกษา
 • ศป.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) ม.รังสิต
 • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) ม.ศิลปากร
 
นางสาวณิชาภัทร จาวิสูตร
นักวิชาการศึกษา
 • กศ.ม. (การอุดมศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศศ.บ. (ภาษาจีน) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวธันยพร  โรจนสังวร
นักวิจัยศิลปวัฒนธรรม

 • กศ.ม. (การอุดมศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศป.บ. (ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เกียรตินิยมอันดับ 2
 
นายเอกมงคล แก้วกล่ำ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
  ม.ศิลปากร

นางสาวภทรพรรณ  พืชเงิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 • ปวส. พณิชยการตั้งตรงจิตร บริหารการตลาด
   

ฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์

นางสาวสโรชา เมฆอรุณ
ภัณฑารักษ์
 • หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์
 • ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์) ม.บูรพา
นางสาวมาลัยพร เทวะประสิทธิ์พร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ศศ.ม. (พัฒนสังคมศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์
 • บธ.บ. (การตลาด) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
นายปยุต ถิระสาโรช
นักเอกสารสนเทศ
 • ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวพิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล
ภัณฑารักษ์
 • ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ม.บูรพา
 
นายสมภพ จันเพ็ง
พนักงานสถานที่

ฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

นายจาระไน ไชยโยธา
นักบริหารงานศิลปกรรม
 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
 • ศศ.ม.(บริหารงานวัฒนธรรม) ม.ธรรมศาสตร์
 • กศ.บ. (สังคมศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
นายกฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์
นักวิชาการศึกษา
 • กศ.ม. (ศิลปะศึกษา : การแสดงศึกษา)
  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • นศ.บ. นิเทศศาสตร์บัณฑิต (ศิลปการแสดง) ม.กรุงเทพ
 
นางสาวธิศวรรณ สุริยะพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ศป.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
นายตวัน รักแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ศป.ม. ศิลปกรรม (มานุษยดุริยางควิทยา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
  -ว่าง
นักประชาสัมพันธ์