เกี่ยวกับเรา หน้าแรก อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

บุคลากร

อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
 • ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการสร้างสรรค์ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง: นาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
 • Doctor of Musical Arts in Piano Performance
 • West Virginia University, USA
 • Master of Music in Piano Performance
 • Illinois State University, USA
 • กศ.บ. สาขาดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ กิติศักดิ์ เยาวนานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
 • กำลังศึกษา ศศ.ด. (ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศ.ม. สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศ.บ. สาขาการออกแบบภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวอุษณีย์ เล้าเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ
 • บช.บ.(บัญชี) ม.กรุงเทพ

นางสาวธันยพร โรจนสังวร
เจ้าหน้าที่วิจัย

 • กศ.ม. (การอุดมศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศป.บ. (ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒเกียรตินิยมอันดับ 2
นายวิวัฑฒน์ สมตน
นักวิชาการพัสดุ
 • กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์) ม.ราชภัฎสวนสุนันทา
นายสุรชัย ทุหมัด
นักวิชาการศึกษา
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) ม.ศิลปากร
 • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศป.บ. (คอมพิวเตอร์อาร์ต) ม.รังสิต
นางสาวกนกนัจ บงกชศุภภา
นักวิชาการศึกษา
 • กำลังศึกษาปริญญาโท
  กศ.ม. (ศิลปศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศป.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒเกียรตินิยมอันดับ 2

นางสาวปภาวี ภูทาวัน
นักจัดการงานทั่วไป

 • ศป.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

นายภาณุมาศ พุกกลิ่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 • นศ.บ. (นิเทศศาสตร์ การโฆษณา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวภทรพรรณ พืชเงิน
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

 • ปวส. พณิชยการตั้งตรงจิตร บริหารการตลาด

นางสาวพิจนันท์ ทองพรรณกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี

 • บช.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2

ฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์

นางสาวสโรชา เมฆอรุณ
บรรณารักษ์
 • หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุและบริหารพิพิธภัณฑ์
 • ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) ม.บูรพา

นายกฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์
นักวิชาการศึกษา

 • กศ.ม. (ศิลปะศึกษา : การแสดงศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • นศ.บ. นิเทศศาสตร์บัณฑิต (ศิลปการแสดง) ม.กรุงเทพ
นายปยุต ถิระสาโรช
บรรณารักษ์
 • ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
นางสาวพิมนิภา ทรัพย์วิริยะกุล
บรรณารักษ์
 • ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) ม.บูรพา
นายสมภพ จันเพ็ง
พนักงานบริการ

ฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

นายจาระไน ไชยโยธา
นักจัดการงานทั่วไป
 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
 • ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม) ม.ธรรมศาสตร์
 • กศ.บ. (สังคมศึกษา) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

นายเอกมงคล แก้วกล่ำ
นักจัดการงานทั่วไป

 • ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) ม.ศิลปากร
นางสาวธิศวรรณ สุริยะพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
 • ศป.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ


นางสาวกิตติยา ชูชมฉาย
นักสื่อสารองกร

 • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชนทางกีฬา) ม.บูรพา
นางสาวชนาพร กองจินดา
นักจัดการงานทั่วไป
 • กศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ม.ศรีนครินทรวิโรฒเกียรตินิยมอันดับ 1