เกี่ยวกับเรา หน้าแรก อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

สาส์นจากผู้อำนวยการ


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วย
งานกลาง ที่ทำหน้าที่ดำเนินการสืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนางานวิชาการ
และวิจัย อีกทั้งมุ่งสู่ การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและ
ศิลปะ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุง
วัฒนธรรมและศิลปะอันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอเกียรติยศ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และศูนย์ศิลปกรรม
แห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารงาน

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วย งานกลาง ที่ทำหน้าที่ดำเนินการสืบสาน สร้างสรรค์ พัฒนางานวิชาการ และวิจัย อีกทั้งมุ่งสู่ การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและ ศิลปะ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทำนุบำรุง วัฒนธรรมและศิลปะอันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอเกียรติยศ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย และศูนย์ศิลปกรรม แห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้การบริหารงาน